Buletin Kepegawaian BKN Edisi XXXVII
Buletin Kepegawaian BKN Edisi XXXVI

Ralat Majalah Buletin BKN Edisi XXXVI-2016 Hal. 9 tertulis PP No 46 Th 2014 Seharusnya PP No 46 Th 2011

Buletin Kepegawaian BKN Edisi XXXV
Buletin Kepegawaian BKN Edisi XXXIV
Buletin Kepegawaian BKN Edisi XXXIII
Buletin Kepegawaian BKN Edisi XXXII